Saturday, 15 December 2012

969_THOUGHTS AND QUOTES GIVEN BY PUJYA ASHARAM JI BAPU

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।।
(भगवदगीताः 9.30)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...