Tuesday, 25 September 2012

800_THOUGHTS AND QUOTES GIVEN BY PUJYA ASHARAM JI BAPU

         रह्म गिआनी का कथिआजाइ अधाख्यरु।।
ब्रह्म गिआनी सरब का ठाकुरु।।
ब्रह्म गिआनी कि मिति कउनु बखानै।।
ब्रह्म गिआनी की गति ब्रह्म गिआनी जानै।।

 'श्री सुखमनी साहिब'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...